Điện trở đúc đồng 220V - 2KW phi 200 x 80 x 30mm
Điện trở đúc đồng 220V - 1350W L120 x 150 x 130 x 30mm
Điện trở đúc đồng 220V - 1800W L250 x 200 x 25mm
Điện trở đúc nhôm 220V - 2KW L150 x 170 x 150 x 30mm
Điện trở đúc nhôm 220V - 3KW L380 x 380 x 40mm
Điện trở đúc nhôm 220V - 4.5KW L 200 x 100 x 220 x 30mm
Điện trở đúc nhôm 220V - 1600W phi 140 x 200 x 30mm
Điện trở đúc nhôm 380V - 6KW phi 245 x 295 x 30mm
Điện trở đúc nhôm 5KW phi 340 x 250 x 35mm
Điện trở đúc nhôm L 650 x 70 x 30mm 2KW
Điện trở đúc nhôm 1500W phi 300 x 100 x 25mm
Điện trở đúc nhôm 1200W L 240 x 125mm
Điện trở đúc nhôm 5KW phi 350 x 300 x 40mm
Điện trở đúc nhôm 3KW phi 175 x 245 x 30mm